ขอขอบคุณ ท่านประธาน ช.การช่างและนายช่างใหญ่จากสปป.ลาว