ขอบคุณกรุ๊ป วปอ.และท่านประธาน Energy Absolute PCL (EA)